نحوه نمایش:

نمایش: 24 48 همه

 • ADAPTIVE TUNING KIT INSTINCT

  175,000 تومان

  کیت مخصوص راکت Head Graphene Touch Instinct Adaptive

 • ADAPTIVE TUNING KIT SPEED

  175,000 تومان

  کیت مخصوص راکت HEAD GRAPHENE TOUCH ADAPTIVE SPEED RACKET

 • EXTREME Lite 2019

  2,600,000 تومان

  وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 345 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 21*26*23 میلی متر…

 • EXTREME MP 2019

  2,800,000 تومان

  وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 32.5 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 21*26*23 میلی متر…

 • EXTREME PRO 2019

  2,900,000 تومان

  وزن بدون زه: 310 گرم بالانس: 315 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 21*26*23 میلی متر…

 • EXTREME S 2019

  2,700,000 تومان

  وزن بدون زه: 280 گرم بالانس: 335 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 21*26*23 میلی متر…

 • GRAPHENE TOUCH RADICAL MP LTD

  3,100,000 تومان

  وزن بدون زه: 295 گرم بالانس: 320 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 98 اینچ اندازه فریم: 20/23/21 میلی متر [x size="18" color="#ff0044" ] برای…

 • Head Graphene 360 Speed Lite

  2,900,000 تومان

  وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 340 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 25 میلی متر…

 • Head Graphene 360 Speed MP

  3,200,000 تومان

  وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 320 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23 میلی…

 • Head Graphene 360 Speed MP Lite

  3,100,000 تومان

  وزن بدون زه: 275 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

 • Head Graphene 360 Speed Pro

  3,400,000 تومان

  وزن بدون زه: 310 گرم بالانس: 315 میلی متر الگوی زه: 18/20 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23 میلی…

 • Head Graphene 360 Speed S

  3,000,000 تومان

  وزن بدون زه: 285 گرم بالانس: 320 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 25 میلی متر…

 • Head Graphene Touch Extreme Lite

  1,700,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 34.93 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

 • Head Graphene Touch Extreme MP

  1,900,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 33.33 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ…

 • Head Graphene Touch Extreme S

  1,800,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 280 گرم بالانس: 34.29 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

 • Head Graphene Touch Instinct Adaptive

  1,500,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 290-305 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/16 - 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

 • Head Graphene Touch Instinct LITE

  1,400,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 34.92 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 107 اینچ اندازه…

 • Head Graphene Touch Instinct MP

  1,700,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 33.02 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

 • Head Graphene Touch Instinct S

  1,500,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 285 گرم بالانس: 33.02 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

 • Head Graphene Touch Prestige MP

  3,200,000 تومان

  وزن بدون زه: 320 گرم بالانس: 310 میلی متر الگوی زه: 18/20 اندازه صفحه: 95 اینچ اندازه فریم: 21 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

 • Head Graphene Touch Prestige Pro

  3,200,000 تومان

  وزن بدون زه: 315 گرم بالانس: 315 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 95 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x…

 • Head Graphene Touch Prestige S

  3,100,000 تومان

  وزن بدون زه: 295 گرم بالانس: 325 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 95 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

 • Head Graphene Touch Prestige Tour

  2,900,000 تومان

  وزن بدون زه: 305 گرم بالانس: 320 میلی متر الگوی زه: 18/19 اندازه صفحه: 99 اینچ اندازه فریم: 21.5 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

 • Head Graphene Touch Radical Lite

  2,400,000 تومان

  وزن بدون زه: 260 گرم بالانس: 340 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 102 اینچ اندازه فریم: 22/25/23 میلی متر [x size="18"…