نحوه نمایش:

نمایش: 24 48 همه

 • HEAD ATTITUDE ELITE

  650,000 تومان

  وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 335 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 102 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x…

 • HEAD ATTITUDE PRO

  700,000 تومان

  وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x…

 • HEAD ATTITUDE TOUR

  750,000 تومان

  وزن بدون زه: 275 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 24-24-24-18-23 [x size="18" color="#ff0044"…

 • HEAD CHALLENGE LITE

  950,000 تومان

  وزن بدون زه: 260 گرم بالانس: 345 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 107 اینچ اندازه فریم: 23/26/23 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

 • HEAD CHALLENGE MP

  1,050,000 تومان

  وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 335 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23/26/23 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

 • HEAD CHALLENGE PRO

  1,150,000 تومان

  وزن بدون زه: 295 گرم بالانس: 320 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23/26/23 میلی متر [x size="18" color="#ff0044" ]…

 • HEAD CYBER ELITE

  650,000 تومان

  وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 335 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 102 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

 • HEAD CYBER PRO

  700,000 تومان

  وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x size="18"…

 • HEAD CYBER TOUR

  750,000 تومان

  وزن بدون زه: 275 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 24-24-24-18-23 [x size="18" color="#ff0044"…

 • HEAD SPARK ELITE

  650,000 تومان

  وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 335 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 102 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

 • HEAD SPARK PRO

  700,000 تومان

  وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x size="18"…

 • HEAD SPARK TOUR

  750,000 تومان

  وزن بدون زه: 275 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23 میلی متر [x size="18"…

  اتمام موجودی