سری راکت های تنیس هد ۲۰۱۹

 • EXTREME Lite 2019

  2,600,000 تومان

  وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 345 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 21*26*23 میلی متر…

 • EXTREME MP 2019

  2,800,000 تومان

  وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 32.5 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 21*26*23 میلی متر…

 • EXTREME PRO 2019

  2,900,000 تومان

  وزن بدون زه: 310 گرم بالانس: 315 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 21*26*23 میلی متر…

 • EXTREME S 2019

  2,700,000 تومان

  وزن بدون زه: 280 گرم بالانس: 335 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 21*26*23 میلی متر…

 • Head Graphene 360 Speed Lite

  2,900,000 تومان

  وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 340 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 25 میلی متر…

 • Head Graphene 360 Speed MP

  3,200,000 تومان

  وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 320 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23 میلی…

 • Head Graphene 360 Speed MP Lite

  3,100,000 تومان

  وزن بدون زه: 275 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

 • Head Graphene 360 Speed Pro

  3,400,000 تومان

  وزن بدون زه: 310 گرم بالانس: 315 میلی متر الگوی زه: 18/20 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23 میلی…

 • Head Graphene 360 Speed S

  3,000,000 تومان

  وزن بدون زه: 285 گرم بالانس: 320 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 25 میلی متر…

 • INSTINCT LITE 2019

  2,700,000 تومان

  وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 34 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 107 اینچ اندازه فریم: 23/26/23 میلی متر [x…

 • INSTINCT MP 2019

  2,900,000 تومان

  وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 32 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23/26/23 میلی متر [x…

 • INSTINCT S 2019

  2,800,000 تومان

  وزن بدون زه: 285 گرم بالانس: 32 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23/26/23 میلی متر [x…